Produkty pro zdravotní péči
Napište nám info@noano.eu
Nebo nám rovnou zavolejte +420 734 62 62 62
Menu

Reklamační řád

 

Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na veškeré zboží zakoupené prostřednictvím on-line obchodu společnosti SORAL & HANZLIK Medical s.r.o., IČ: 054 57 955, se sídlem Kettnerova 1940/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263947, dále jen „prodávající“) umístěného na internetové adrese www.noano.eu.

Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (dále jen „reklamace“), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. To však neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti (Jakost při převzetí), může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Pro vyloučení pochybností prodávající uvádí, že za opakovaný výskyt vady se považuje v pořadí 4. výskyt totožné vady a za větší počet vad vady v souhrnném počtu 5 vad společně se vyskytujících.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

Neoprávněná reklamace

Reklamace bude posouzena jako neoprávněná v případě, že vada vznikla:

 

Vyřízení reklamace

Pokud kupující při přebírání zboží zjistí, že je zásilka zjevně poškozena (např. viditelně, výrazně porušený obal), je kupující oprávněn takovou zásilku nepřevzít. O této skutečnosti nás prosím neprodleně informujte e-mailem/telefonicky, urychlíme tím zajištění nápravy.

Pokud kupující zjistí, že doručené zboží neodpovídá objednávce (bylo doručeno jiné zboží), neprodleně, nejdéle pak do 2 pracovních dnů, nás zkontaktujte prostřednictvím emailu/telefonu a zajistíme nápravu.

Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistí, že doručené zboží je poškozené, pokud možno ihned, nejdéle do 2 pracovních dnů nás zkontaktujte, zajistíme zahájení reklamačního řízení u dopravce (dvoudenní lhůta vyplývá z podmínek na reklamaci dopravců, pozdější nahlášení poškození zboží bohužel vede k zamítnutí reklamace).

Pokud se v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží objeví na zboží závady, zkontaktujte nás emailem/telefonicky, dohodneme se na dalším postupu, případně pošlete poškozené zboží s veškerým příslušenstvím společně s kopií faktury a popisem závady přímo na adresu sídla prodávajícího. Balík můžete zřetelně označit nápisem „Reklamace“- urychlíte tím vyřízení celé reklamace.

Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je zákonem stanovena maximálně na 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, naší snahou vždy bude vyřídit oprávněnou reklamaci co nejdříve. Pokud nebude reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2020. Změny vyhrazeny.